filozofia fizyki, metodologia nauk, filozofia przyrody, ewolucjonizm – zbiór prac
feed
autor: admin  18 sierpnia 2010 19:22

Wiedza naukowa jest wiedzą dowiedzioną. Jak pisze Chalmers teorie naukowe zostały ściśle  wyprowadzone z obiektywnych faktów doświadczenia. Dane te pochodzą z obserwacji i eksperymentów. Taka wiedza jest udowodniona w sposób obiektywny. Mówi się, że nauka jest zbudowana na faktach. Chalmers zwraca szczególną uwagę na sposób traktowania takich faktów. Naukowiec ma za zadanie obiektywne obserwowanie faktów, przyglądanie się im bez żadnych uprzedzeń czy subiektywnych poglądów. Dopiero potem dochodzi do (obiektywnego) uogólnienia tych faktów i powstania naukowej teorii. Uogólnienie opiera się na rozumowaniu indukcyjnym. Takie podejście nazywa indukcjonizmem naiwnym i w dalszej części rozdziału opisuje działanie takiej metody naiwnego indukcjonisty.

Według tego poglądu (indukcjonizm naiwny, nauka jest wynikiem uogólnienia dostatecznie dużej liczby zaobserwowanych faktów. Teorie naukowe są zawsze wynikiem uogólnienia na zasadzie rozumowania indukcyjnego. Obiektywizm teorii zachowany jest na dwóch szczeblach postępowania:  1 – obiektywizm obserwacji

2 – obiektywizm rozumowania

W jaki sposób dochodzi do powstania teorii naukowej? Naukowiec przeprowadza obserwację faktów i dokonuje zapisu swoich obserwacji. Zapisuje je w postaci zdań obserwacyjnych, które są zdaniami szczegółowymi. Są zdaniami o konkretnym zaistniałym fakcie w danym miejscu i czasie. Ich prawdziwość jest sprawdzalna – zmysłowo. Zdania nauki są jednak zdaniami ogólnymi, które obowiązują w możliwie jak największym obszarze i zawsze. Takie zdania wynikają z uogólnienia zdań szczegółowych. Naukowiec obserwując powtarzanie się zjawiska w różnych warunkach, uogólnia te zdania i stwierdza, że dane zjawisko występuje np. zawsze w taki i takich warunkach. Uogólnienie według indukcjonisty może zajść prawomocnie, gdy są spełnione odpowiednie warunki, mianowicie:

1-         ilość zdań obserwacyjnych składających się

na podstawę danego uogólnienia musi być duża

2 –        obserwacje należy powtarzać w różnorodnych warunkach

3 –        żadne zdanie obserwacyjne nie może przeczyć                                                                               wyprowadzonemu prawu ogólnemu

Chelmers podaję jeszcze jedną cechę nauki, która jest istotna. Cechą nauki jest to, że jest ona zdolna wyjaśniać i przewidywać. W jaki sposób odbywa sie wyjąsnianie lub przewidywania według naiwnego indukcjonisty? Dochodzi do tego na zasadziw rozumowania dedukcyjnego mającego za podstawę uogólnioną w wyniku indukcji teorię naukową. Mając tzw warunki początkowe i zbiór odpowiednich praw lub torii możemy sprawnie przywidzieć lub wyjaśnić dane zjawisko.

a) Prawa i teorie

b) Warunki początkowe

c) Przewidywania i wyjaśnienia

Zatem wg naiwnego indukcjonisty niezawodność nauki będzie wynikała z obiektywizmu obserwacji i indukcji. Zdania obserwacyjne będą pewne i niezawodne, a ich uogólnienia także na mocy indukcyjnego uogólnienia.

Brak komentarzy

Adres Trackback URL

Skomentuj jako pierwszy!

Zostaw odpowiedź

...
© Filozof – prace naukowe 2017.